Category: กระจก

ทริคการตกแต่งบ้านด้วย กระจก

นอกเหนือจากการตกแต่งบ้านด้วยวัสดุก่อสร้างทั่วไปแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่คนนิยมนำมาใช้ในการแต่งบ้าน ก็เป็นสิ่งของง่าย ๆ ที่เรียกว่า “กระจก” ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในการปรับมุมมองบ้านให้กว้างขึ้น

Read More »

Recent Posts